PROVOZNÍ ŘÁD

Hammer Gym určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu fitness centra a musí být všemi návštěvníky dodržován

Článek 1

VŠEOBECNÉ POKYNY

 1. Návštěvníci Hammer Gymu jsou povinni se seznámit s provozním řádem Hammer Gymu.
 2. Návštěvníci jsou povinni dbát při návštěvě Hammer Gymu zásady hygieny a bezpečnosti, dodržovat pokyny provozovatele a cvičitelů.
 3. Návštěvníci si pečlivě uchovají klíče s číslem k jejich skříňce. Za případnou ztrátu klíče nebo zcizení nesou odpovědnost sami.
 4. Provozovatel neručí za cenné věci uložené ve skříňkách, ani kdekoliv jinde v prostorách Hammer Gymu.
 5. Vprostorách Hammer Gymu je umístěný kamerový systém a to vsouladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachováním lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a kochraně majetku.Kzáznamům má přístup pouze provozovatel centra.

Článek 2

VSTUP DO PROSTOR  Hammer Gymu

 1. Provoz je v souladu s provozní dobou vyznačenou na vývěsce vstupních dveří.
 2. Pobyt ve Hammer Gymu začíná vydáním klíče obsluhou a končí odevzdáním klíče obsluze.
 3. Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů, kteří za ně plně ručí.

Článek 3

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Po příchodu do prostor Hammer Gymu se návštěvník na vyznačeném místě přezuje do sportovní obuvi a poté si vyzvedne klíček od šatny u obsluhy za barem. Odejde do prostor šaten, kde se převlékne do ČISTÉHO SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ.
 2. Po odcvičení odevzdá návštěvník klíček od skříňky obsluze za barem a vyrovná finanční stránku věci.
 3. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 500Kč jako náklady za nový zámek.
 4. Na vyznačeném místě u vchodu se přezuje zpět do vycházkové obuvi.
 5. V šatně je zakázáno pít alkoholické nápoje a kouřit
 6. Návštěvník má možnost si přinést vlastní pití.
 7. Sportovní nápoje, nápoje na osvěžení a jiné doplňky lze zakoupit i u baru a ke konzumaci využít prostor před barem (posezení).
 8. Návštěvníci jsou povinni ukládat nářadí, kotouče, adaptéry a jiné pomůcky ke cvičení na provozovatelem vyhrazená místa, tj. nepohazovat kotouče, adaptéry aj. mezi přístroje, na přístupové cesty a nepokládat je na lavičky
 9. Návštěvníci jsou povinni při každé návštěvě Hammer Gymu používat čistý ručník jako podložku na stroje z hygienických důvodů či aby nedošlo k poškození čalounění strojů. Čistý ručník si lze i zapůjčit (za drobný poplatek) u obsluhy na baru.
 10. Cvičenci jsou povinni uvést běhací pásy po zátěži do původního stavu (srovnat nakloněnou polohu pásu do vodorovné polohy, vydesinfikovat případné kapky potu ulpívající na stroji přiloženým desinfekčním prostředkem).
 11. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je Vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

Článek 4

BEZPEČNOST PŘI CVIČENÍ, ZÁSADY CVIČENÍ

 1. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů provozovatele Hammer Gymu, cvičitelů a řídit se provozním řádem Hammer Gymu.
 2. Pobyt ve Hammer Gymu je určen především zdravým osobám, každý návštěvník jej podniká na vlastní nebezpečí.
 3. Při cvičení je nutní dbát zvýšené opatrnosti, svým jednáním neohrožovat zdraví své ani ostatních návštěvníků.
 4. V případě jakéhokolizranění je každý povinen toto oznámit obsluze Hammer Gymu.
 5. JE ZAKÁZÁNO:
  • odebírat SÁM z obouručních činek (umístěných ve stojanech) kotouče pouze z jedné strany. Při odlehčení hrozí nebezpečí vymrštění tyče a poranění SEBE, případně poranění cvičence u opačného konce činky.
  • cvičit sám BENČPRES a další cviky, u nichž může hrozit nějaké zdranění bez kontroly druhým cvičencem nebo cvičitelem
  • přetěžovat stroje nad stanovenou mez.
  • opírat kotouče o zeď, přístroje dávat jinam než do stojanů.
  • cvičit do půl těla, v plavkách, slipech apod. (z hlediska hygieny).
  • V posilovně je zakázáno používat na stroje a činky magnesium. Povoleno je pouze tekuté magnesium na konstrukce hrazd a bradel

Článek 5

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY  Hammer Gymu

V případě že:

 1. návštěvník nedodržuje provozní řád Hammer Gymu.
 2. nedbá pokynů provozovatele, cvičitelů nebo obsluhy za barem.
 3. chová se hlučně, je v podnapilém stavu anebo svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků
 4. nemá čisté sportovní oblečení a čistou obuv.
 5. po stránce hygieny nesplňuje základní předpoklady pro styk kulturních lidí (zapáchá, je špinavý apod.)
 6. při jakékoliv distribuci čehokoliv

Článek 6

První pomoc

 1. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá návštěvník Hammer Gymu o pomoc odpovědného pracovníka.
 2. Lékárnička první pomoci je umístěna za barem Hammer Gymu.
 3. Provozovatel Hammer Gymu zodpovídá za pravidelné provádění úklidových a desinfekčních prací.